Kontaktujte nás

Šikland

Šiklův mlýn 
592 56 Zvole, Vysočina 
Telefon: +420 607 742 516

E-mail: firemky@sikland.cz

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Kontakty

Poptávku pošlete na e-mail: firemky@sikland.cz

Hanka Plecová 

Vedoucí oddělení 

Tel.: +420 607 742 516

E-mail: firemky@sikland.cz 

Aneta Skalníková

Event manažer

Tel.: +420  607 049 993

E-mail: firemniakce@sikland.cz

GDPR

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČASTNÍKY

(dále jen „Poučení“)

Western Šiklův mlýn, s.r.o. zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí na akcích pořádaných organizací Western Šiklův mlýn, s.r.o. poskytnete.

 

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Western Šiklův mlýn, s.r.o., Zvole 49, Zvole nad Pernštejnem, 592 56, e-mail: marketing@sikland.cz, webová stránka: https://sikland.cz.

 

 

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Western Šiklův mlýn, s.r.o. zpracovává osobní údaje mu poskytnuté účastníkem akce prostřednictvím online či tištěných formulářů, nebo jinou cestou, např. telefonicky či písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

 

  • Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, e-mailová adresa, pokud jsou účastníkem poskytnuty, také akademický titul, adresa bydliště, telefonní číslo, datum a místo narození, osobní a rodinný stav, údaj o pohlaví, velikost obce, ve které účastník žije, číslo bankovního účtu, jednotlivé platby příspěvků a registračních poplatků, profilová fotografie, a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce a IP adresa, soubory cookies.

 

  • Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

 

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 

Osobní údaje účastníků akcí jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich řádné účasti na akci, tj. zejména jejich registrace, účast, zpracování a přiřazení jimi poskytnutých darů a registračních poplatků, vstupného a komunikace s účastníky.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při identifikaci účastníka a jeho registračního poplatku, případně daru, případně vstupného v rozsahu párování těchto plateb s účastníkem,

2) pro vnitřní komunikaci s účastníkem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování),

3) pro vnější komunikaci Western Šiklův mlýn, s.r.o. (např. zobrazení v seznamu registrovaných, zpracování statistických přehledů a případně další vždy v rozsahu souhlasu účastníka), a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který Western Šiklův mlýn, s.r.o. udělil účastník, případně zákonný zástupce účastníka, a dále

4) v souvislosti s plněním právních povinností Western Šiklův mlýn, s.r.o., jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

5) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků Western Šiklův mlýn, s.r.o. (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů Western Šiklův mlýn, s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků Western Šiklův mlýn, s.r.o.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti Western Šiklův mlýn, s.r.o. a přidružených akcí vůči stávajícím nebo potenciálním účastníkům, resp. veřejnosti, s cílem podpořit jednotlivé konané akce.

 

ZDROJE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od účastníků, a to zejména v souvislosti s:

  • Registrací na akci,
  • vyplněním online či papírového formuláře,
  • zaplacením vstupného,
  • cookies politikou,
  • marketingovými nástroji pro sledování webové aktivity,
  • nákupem v e-shopu,
  • sběrem dat v souvislosti s ubytovacími službami,

účastníka na akci organizovanou Western Šiklův mlýn, s.r.o. a případně v rámci další komunikace s účastníky, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které účastník organizaci Western Šiklův mlýn, s.r.o. poskytne.

 

ODVOLÁNÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů je vždy dobrovolné a účastník má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím emailu, nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu Western Šiklův mlýn, s.r.o., nebo osobě jednající v zastoupení, viz správce osobních údajů výše.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno Western Šiklův mlýn, s.r.o., nebo osobě jednající v zastoupení, může Western Šiklův mlýn, s.r.o. zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

SUBJEKTY ZPRACOVÁVAJÍCÍ OSOBNÍ ÚDAJE

Osobní údaje zpracovává přímo Western Šiklův mlýn, s.r.o. a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou pro Western Šiklův mlýn, s.r.o. takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

ZPŘÍSTUPNĚNÍ ÚDAJŮ JINÝM OSOBÁM

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro Western Šiklův mlýn, s.r.o., se kterými bude Western Šiklův mlýn, s.r.o. při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících s Western Šiklův mlýn, s.r.o. je uveden na webové adrese www.sikland.cz, případně jej Western Šiklův mlýn, s.r.o. na žádost zašle účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Western Šiklův mlýn, s.r.o. nebo Správce.

OBDOBÍ, PRO KTERÉ SUBJEKT SOUHLASÍ SE ZPRACOVÁVÁNÍM A DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním se uděluje na celé období účasti účastníka na akcích organizovaných Western Šiklův mlýn, s.r.o. Následné období platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů v plném znění je stanoveno od prvotní účasti, zaplacení vstupného, registrace, soubory cookies, vyplněním formulářů (online i papírových), nákupem v e-shopu, sběrem dat v souvislosti s ubytováním účastníka, po odvolání souhlasu účastníkem.

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy po dobu účasti účastníka na zabezpečeném serveru Western Šiklův mlýn, s.r.o., dále v zabezpečeném cloudovém řešení Google Disc a v zabezpečeném archivu pro tiskoviny Western Šiklův mlýn, s.r.o. přístupném pouze Western Šiklův mlýn, s.r.o., zastupující osobě případně Správcem. 

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje Western Šiklův mlýn, s.r.o. zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Western Šiklův mlýn, s.r.o. se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Western Šiklův mlýn, s.r.o. povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Western Šiklův mlýn, s.r.o. potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo 
(v případech stanovených Nařízením) požádat Western Šiklův mlýn, s.r.o. o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Western Šiklův mlýn, s.r.o.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u Western Šiklův mlýn, s.r.o. námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů Western Šiklův mlýn, s.r.o. nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků Western Šiklův mlýn, s.r.o.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od Western Šiklův mlýn, s.r.o. a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů (poslední aktualizace 6. 3. 2018) je vždy zveřejněno na www.sikland.cz

Nezávazný poptávkový formulář 

Na základě vyplněného formuláře Vám připravíme nabídku akce. Abychom mohli návrh připravit co nejlépe, prosíme o co nejvíce informací o tom, jak má akce vypadat, co je jejím cílem, případně rozpočet, popis účastníků (zda se osoby znají, neznají, věk, pohlaví atd.) Tyto informace nám pomohou k přesnějšímu vypracování nabídky jak po stránce obsahu akce tak i stravování a podobně. 
Malý popisek

Označte jednu nebo více variant

Malý popisek